PRAVILA

 

šolske prehrane v Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda

z dodatnimi pojasnili o organizaciji šolske prehrane in

subvencioniranju šolske malice ter kosila

 

 

          UVOD

 1. člen
 1. Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

 

(2) Ta pravila urejajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev oziroma staršev v zvezi z organizirano šolsko prehrano šole .

 

(3) S temi pravili se določi sestavo, število članov in mandat, skupine za prehrano iz 5. odst. 5. člena ZŠolPre-1.

 

 1. člen

Pomen izrazov:

 

 • starši: starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi
 • šola: Osnovna šole Mihe Pintarja Toleda, Kidričeva 21, 3320 Velenje
 • ravnatelj Sebastjan Kukovec. prof.

 

 

 1. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

       3. člen

 

(1) Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim koledarjem.

 

(2) Šola za vse učence organizira malico.

 

(3) Šola dodatno ponuja tudi:

 

 • zajtrk za učence vključene v oddelek jutranjega varstva
 • kosilo za učence od 1. do 5. razreda
 • kosilo za učence od 6. do 9. razreda

 

(4) Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje. Ceno ostalih obrokov iz tretjega odstavka tega člena določi šola sama.

 

(5) Šola mora pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.[1]

 

 1. člen

(cena)

 

Z dnem sprejema teh pravil znaša cena:

 

 • zajtrka:0,80 EUR
 • malice: 0,80 EUR
 • kosila do 5.razreda: 2,50 EUR
 • kosila do 9.razreda: 2,90 EUR

 

 

 

 1. člen

(izvajalec šolske prehrane)

 

(1) V skladu s 5. členom ZŠolPre-1

– šola izvaja nabavo živil,

– šola  izvaja pripravo živil

– šola  je zadolžena za razdeljevanje obrokov,

– šola vodi evidence,

– šola  izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano

 

 1. člen

(prijava na šolsko prehrano in preklic prijave)

 

(1) Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši. Prijava se odda razredniku ali svetovalnemu delavcu.

 

(2) Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom.

 

(3) Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca šolskega leta, za katero je bila oddana.

 

(4) Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu.

 

 1. člen

(obveznosti)

 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bodo:

 

 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

 

 1. člen

(plačilo šolske prehrane)

 

Učenec oziroma starši šoli plačajo šolsko prehrano.

 

 1. člen

(skupina za prehrano)

 

(1) Ravnatelj lahko imenuje člansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo:

 

 • skupino za prehrano vodi

Marita Ljubenko, vodja šolske prehrane

člani:

 • Anita Kolar Šlogar, pomočnica ravnatelja
 • Zofka Glušič, učiteljica
 • Stanka Likeb, kuharica
 • Ana Kusterbanj, kuharica
 • Saša Vučina, predstavnik staršev

 

(2) Članu lahko preneha mandat:

 

 • na lastno željo,
 • s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu,
 • s prenehanjem šolanja otroka na zavodu.

 

(4) Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas do izteka mandata.

 

(5) Skupina za prehrano opravlja naslednje naloge:

 

 • daje ravnatelju mnenja in predloge o šolski prehrani,
 • preverja kakovost šolske prehrane in zadovoljstvo prejemnikov,

 

 

III. ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

 1. člen

 

(1) Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.

 

(2) Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.

 

(3) Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej oziroma kot pravočasno se šteje tudi odjava za isti dan, in sicer do   8.00 ure

Odjava obroka se sporoči osebno v tajništvu šole, po telefonu  03 898 3360 ali e pošti:

tajnistvo@mpt-velenje.si

 

 

 

 1. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

      11.  člen

 

(1) Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem,

 

 

 1. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

     12.  člen

(subvencija za malico)

 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na učenca.

 

 1. člen

(upravičenci do subvencije za malico)

 

(1) Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

(2) Šola pri plačilu malic upošteva  subvencije iz 1. odstavek tega člena v povezavi s podatki v CEUVIZ

(3) Ne glede na 1. odstavek tega člena imajo učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, učenci, ki so prosilci za azil ter učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda, pravico do brezplačne malice.

 

 

 1. člen

(subvencija za kosilo)

 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje enega kosila dnevno na učenca iz socialno manj vzpodbudnega okolja.

 

 1. člen

(upravičenci do subvencije za kosilo)

(1) Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

(2) Šola pri plačilu kosil upošteva  subvencije iz 1. odstavek tega člena v povezavi s podatki v CEUVIZ

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena imajo učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, pravico do brezplačnega kosila.

(5) Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

 1. člen

(upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo)

(1) Upravičenci do subvencije za malico oziroma kosilo so tisti učenci, ki jim je po  Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev- ZUPJS, ta pravica priznana.

(2) Učenci iz 1. odstavka imajo pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

(3) Ne glede na določbo 2. odstavka tega člena ima učenec iz 1. odstavka tega člena, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, pravico do subvencije za malico oziroma kosilo za prvi dan odsotnosti.

 

 1. člen

(obdobje upravičenosti do subvencije za malico in subvencije za kosilo)

(1) Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavi pred začetkom šolskega leta in ima veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

(2) Učencu, ki nima veljavne odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka.

(3) V primeru, da nobena od povezanih oseb učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, pripada subvencija učencu z dnem, ko CSD prejme vlogo za subvencijo malice oz kosila, če je bilo vlogi ugodeno.

 

 

 1. člen

(vračilo neupravičeno prejete subvencije)

Ne glede na določbi 2. in 6. odstavka 44. člena ZUPJS šola zahteva vračilo neupravičeno prejete subvencije za malico ali kosilo, in tudi sklene dogovor s starši o načinu in času vračila neupravičeno prejete subvencij.

 

 1. EVIDENTIRANJE

      19. člen

(dnevna evidenca in nadzor nad koriščenjem)

 

 

 • številu prijavljenih učencev,
 • številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • število odjavljenih obrokov, ki niso subvencionirani,
 • številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin

 

 

 1. člen

(evidenca šolske prehrane)

 

(1) Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega podatke o učencu, prijavljenem na šolsko prehrano:

 

 • ime in priimek ter naslov,
 • EMŠO,
 • naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
 • ime in priimek staršev ter naslov,
 • številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za malico oziroma kosilo,
 • datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do otroškega dodatka oziroma državne štipendije oziroma subvencije za malico oziroma kosilo,
 • višina subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
 • podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško družino in podatek, da je učenec oziroma dijak prosilec za azil,
 • datum prijave na malico oziroma kosilo,
 • vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen in
 • število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

 

(2) Podatke iz pete, šeste in sedme alineje 1. odstavka tega člena šola pridobi iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

 

(3) Do osebnih podatkov iz 1. odstavka tega člena lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.

 

(4) Podatki se v evidenci iz 1. odstavka tega člena hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec upravičen do šolske prehrane.

 

(5) Šola na zahtevo ministra ministrstvu sporoči statistične in analitične podatke o šolski prehrani. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev in staršev ni razvidna.

 

(6) Šole v skladu s 3. odst. 17. člena ZŠolPre-1 v centralno evidenco MIZŠ (135. člen ZOFVI) vnašajo podatke o prijavi učencev na šolsko malico oziroma kosilo.

 

 

 1. člen

(izplačilo sredstev)

 

Šole zbirne podatke iz evidenc posredujejo ministrstvu najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec v obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora glede na upravičenost do subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo vsebovati število:

 

 • prijavljenih učencev,
 • prevzetih subvencioniranih obrokov,
 • odjavljenih subvencioniranih obrokov,
 • nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.

VII. CENE IN PLAČILO ZA ŠOLSKO PREHRANO

 1. člen

 

(Cena šolske prehrane, malice )

 

Ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

 

 (Cena šolske prehrane (zajtrka, kosila ))

 

23.člen

Ceno za druge obroke šolske prehrane (zajtrk, kosilo) določi šola s cenikom, ki ga sprejme Svet zavoda.

Cena teh obrokov šolske prehrane je oblikovana na osnovi stroškovnika, ki vključuje stroške:

 • nabavljene hrane,
 • uporabljene energije za pripravo,
 • dela, prispevkov in dajatev,
 • amortizacije delovnih sredstev in pripomočkov ter
 • druge stroške, povezane z nabavo, pripravo, dostavo in evidenco šolske prehrane.

Cena subvencioniranega kosila je enaka ceni kosila.

 

Osnovni šoli so zagotovljena sredstva za plače in davke ter druge osebne prejemke za:

 • organizatorja šolske prehrane in
 • kuharja za pripravo malic,

ki ju šola sistemizira na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šol.

 

VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR

 

   24. člen

(spremljanje)

 

(1) Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

 

(2) Spremljanje iz prejšnjega člena opravlja vodja šolske prehrane.

 

 

       25.  člen

(nadzor)

 

(1) Ravnatelj je dolžan preverjati izpolnjevanje dogovorjenih dolžnosti zunanjega izvajalca oziroma drugega vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na ugotovljene kršitve mora ravnatelj zunanjega izvajalca oziroma drug vzgojno-izobraževalni zavod pisno opozoriti in zahtevati odpravo kršitev. Če se kršitve kljub opozorilu ne odpravijo v roku, ki je določen s pogodbo oziroma dogovorom, lahko šola pogodbo oziroma dogovor razdre.

 

 

 1. KONČNE DOLOČBE

      26.  člen

(seznanitev)

 

Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih ob prijavi, subvencioniranju malice oz. kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta. Starše in učence se do začetka šolskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani šole.

 

 

      27.  člen

 

Pravila  se  usklajujejo s predpisi, ki urejajo šolsko prehrano to je,  Zakon o šolski prehrani iv povezavi z Zakonom o uveljavljanju  pravic iz javnih sredstev(ZUPJS).

Spremembe ZUPJS uveljavljajo novo odmero pravic do subvencij šolske prehrane  od

 1. 2. 2017 dalje.

 

 

V Velenju februar 2017

Predsednica sveta zavoda ,Tanja Jerončič

Ravnatelj šole, Sebastjan Kukovec

 

 

 

 

 

 

(Skupno 832 obiskov, današnjih obiskov 1)